top of page

Obchodné podmienky

ČLÁNOK I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne kavickujeme.sk (ďalej len „eshop“) je obchodná spoločnosť MA Plus, s.r.o., IČO: 50 661 744, DIČ: 2120419972, so sídlom Legionárska 1853/95, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34137/R, emailová adresa: kavickujeme@gmail.com (ďalej len ako “prevádzkovateľ").

 2. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila eshop za účelom prehliadania a zakúpenia ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).

 3. Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len "kúpna zmluva"), alebo túto zmluvu neuzavrieť. Časť kúpnej zmluvy sa spravuje nasledujúcimi obchodnými podmienkami.

ČLÁNOK II. OBJEDNÁVKA KUPUJÚCEHO A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach eshopu.

 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, meno a priezvisko alebo označenie obchodnej firmy kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, emailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa bydliska, miesta podnikania či sídla kupujúceho, dodacia adresa kupujúceho. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach eshopu.

 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Doručenie automatizovanej emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu do 7 dní od doručenia objednávky.

 4. Kupujúci môže v lehote do 7 dní od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti služby. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

ČLÁNOK III. KÚPNA CENA ZA TOVAR ČI SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena za tovar či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky.

 2. Kúpna cena za tovar alebo služby nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

 3. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

 4. Kúpna cena je splatná

       a) do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet           predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,

       b) v deň prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na                       dobierku.

 1. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 2. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru a v prípade poskytnutia služby bude toto potvrdenie odoslané na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky.

ČLÁNOK IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Spôsob prepravy a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie podľa predchádzajúcej vety budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim.

 2. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr

       a) v lehote 30 dní od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na               bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,

       b) v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku.

 1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

 2. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia.

 3. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.

ČLÁNOK V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

MA Plus, s.r.o., IČO: 50 661 744, DIČ: 2120419972, so sídlom Legionárska 1853/95, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34137/R (použite v prípade zakúpenia tovaru prevádzkovateľa)

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/službu* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 1. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

 • kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky

 • kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote. 

 1. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

 2. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho.

 3. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, poštovné a iné náklady a poplatky, a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.

 4. Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

 

ČLÁNOK VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU ALEBO SLUŽBY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

 • označenie čísla objednávky,

 • označenie predávajúceho,

 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,

 • dôvod reklamácie,

 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,

 • dátum a podpis kupujúceho.

 1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, s výnimkami stanovenými zákonom.

 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 3. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

 6. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

ČLÁNOK VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko

 • emailový kontakt

 • telefonický kontakt

 • adresa bydliska alebo dodacia adresa kupujúceho.

        Kupujúci pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov,

 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

 1. Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu troch rokov. V prípade registrácie kupujúceho na internetových stránkach eshopu tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu troch rokov od jej skončenia. Kupujúci je oboznámený s tým, že bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť splnený záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.

 2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

 3. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služby, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a zasielanie informačných správ, ak k tomu kupujúci vyjadril osobitný súhlas.

 4. Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

 5. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu.

 6. Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú prepravu zakúpeného tovaru. Týmito osobami môžu byť poskytovatelia služieb verejných nosičov a poslov, zasielateľských, poštových a im podobných služieb.

 7. Predávajúci je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je Firmuj, s. r. o., IČO: 48341568, so sídlom  Palackého 85, 911 01 Trenčín, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 32136/R.

 8. Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

       a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

       b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v           informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod         ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený                   oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

       c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal           jeho osobné údaje na spracúvanie,

       d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú                   predmetom spracúvania,

       e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych               osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

       f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú                 predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať         o ich vrátenie,

       g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k             porušeniu zákona,

       h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím           času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu                 kupujúceho.

 1. Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 2. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

       a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto             podmienkach,

       b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú               spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich                         likvidáciu,

       c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely               priameho marketingu v poštovom styku, alebo

       d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely           priameho marketingu,

       e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo           g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o                         neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú           alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov               poškodené.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

 2. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MA Plus, s.r.o., so sídlom Legionárska 1853/95, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50661744, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 34137/R (ďalej len "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Legionárska 1853/95, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: info@najveci.sk.
   

  1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

      ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
      Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný t            týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a        Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o                    voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné                          nariadenie    o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

      ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
      Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za            Vami objednaný tovar.

      Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v          zmysle čl. 22 nariadenia.

  

      DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

      Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie                však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel          spracovania).

      ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

      Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy WIX.com Inc.                              (prevádzkovateľ eshopového systému WIX.COM), firma Websupport s.r.o. (správca          serverov a prevádzkovateľ dátového centra), i Facebook Inc, FIRMUJ (spracovanie          účtovných dokladov), Slovenská pošta ( zasielanie tovaru).

  

       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

       Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup         k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných               údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu           Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

       Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov             daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich                       osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním               osobných údajov môžete odvolať na email: kavickujeme@gmail.com.

 

       Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené         alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u                       dozorného úradu.

 

       Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov           nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná         k uzatvoreniu zmluvy.

 

ČLÁNOK VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj.

 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

bottom of page